Bestuur

De Beroepsorganisatie Kindbehartiger wordt vertegenwoordigd door de volgende Bestuursleden:

2a10875Lianne van Lith – Voorzitter
Lianne van Lith is een betrokken vertrouwenspersoon die knelpunten zo praktisch mogelijk probeert op te lossen. Zij begeleidt individuele en gezamenlijke processen die met name zijn toegespitst op de vragen van ouders en kinderen. Mensen begeleiden in het blijven communiceren met elkaar, of in het hernieuwde contact aangaan, staat daarbij centraal. Lianne is ervan overtuigd dat iedereen de oplossing voor de eigen situatie in zich heeft. Lianne zet zich graag in om mensen te faciliteren om deze oplossingen weer in het vizier te krijgen en uit te voeren. Lianne is naast MfN-registermediator/Familiemediator, coach en trainer, ontwikkelaar van het Zandkastelenprogramma en het OKEE-begeleidingstraject en treedt op als Bijzondere Curator in Jeugdzaken. Lianne is mede auteur van het helpboek voor kinderen met gescheiden ouders: ‘Bang, Boos, Blij’ alsmede het boek ‘Ouders uit elkaar, heb ik dat!’ Zij is tenslotte één van de directieleden van Stichting Ouders uit elkaar alsmede de verbindende schakel vanuit de Beroepsorganisatie Kindbehartiger naar de Stichting Kwaliteit Kindbehartiger.


IMG_1490Miranda van Hal – Penningmeester
Miranda van Hal heeft in 1998 de HBO opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening afgerond. Direct na deze studie is zij gaan werken als Jeugdreclasseerder bij Bureau Jeugdzorg in Velp (Gelderland). Hierbij bood zij effectieve hulp aan jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar die met Justitie in aanraking zijn gekomen. Dit heeft Miranda de nodige ervaring gebracht in de omgang en gespreksvoering met jeugdigen. Gedurende elf jaar heeft Miranda kennis opgedaan binnen Bureau Jeugdzorg in het begeleiden, ondersteunen, adviseren en coachen van jeugdigen alsmede ouders en opvoeders met uiteenlopende problematiek. In september 2009 is Miranda gestart als ouderbegeleider bij Kinder- en Jeugdpsychiatrie Karakter in Tiel. Als ouderbegeleider heeft zij vooral gewerkt met ouders met kinderen in de leeftijd van 3 tot 16 jaar. Begeleiden, ondersteunen, behandelen, adviseren en het geven van psycho-educatie aan ouders en kind stonden hierbij centraal. Dit alles om samen te kijken naar wat er nodig is om de thuissituatie te veranderen. In januari 2011 heeft Miranda uiteindelijk een switch gemaakt en is zij de uitdaging aangegaan om de Stichting Onderdak mee te helpen opbouwen en als ambulant werker aan de slag te gaan. De doelgroep richt zich op de zogenoemde zorgmijders, mensen met een chronische psychiatrische en/of verslavingsproblematiek en daarmee samenhangende sociale en maatschappelijke problemen met als doel om deze mensen weer deelnemer te laten zijn binnen de maatschappij en hen onderdak te bieden. Naast het ambulante werk is Miranda clusterhoofd en begeleidt zij collega’s en stagiaires. Als clusterhoofd zorgt Miranda dat processen bewaakt worden, lijnen uitgezet worden, structuur geboden wordt en expertises bij collega’s op de juiste wijze worden ingezet. Miranda haar kracht ligt in realiseren van verbinding tussen de juiste mensen en instanties. Miranda hecht veel waarde aan het verhaal achter de mens, het persoonlijke contact, erkenning, persoonlijke groei en het vinden van de juiste aansluiting bij de behoefte van uiteindelijk het kind en zijn of haar ouders. Hierbij is het vooral belangrijk dat echt geluisterd wordt naar het kind om de juiste hulpverlening in te kunnen zetten die in een specifieke situatie gewenst is.


femke9Femke van der Spoel – Secretaris

Het verbinden van ouders en kinderen in scheidingssituaties dat is waar Femke van der Spoel naar streeft. Als partners uit elkaar, maar als ouders voor de kinderen samen verder, waarbij kinderen mogen zijn wie ze zijn en mogen voelen wat ze voelen, in vrijheid en in verbinding met beide ouders.
Femke is 15 jaar werkzaam geweest binnen de jeugdzorg waarbij zij veel ouders en kinderen heeft ondersteund in uiteen lopende situaties. Mede door haar werkervaring in de jeugdzorg gelooft zij dat in het werken met ouders en kinderen in scheidingssituaties een andere aanpak gewenst is. Inmiddels is zij mediator en heeft zij haar eigen praktijk in omgangsbemiddeling. Daarnaast is zij tevens werkzaam als Kindbehartiger waarbij zij kinderen bijstaat in scheidingssituaties. Femke is zich bewust van de kwetsbaarheid van kinderen en het belang dat kinderen de kans krijgen zich in vrijheid te uiten. In het werken met ouders gaat zij uit van het vertrouwen dat iedere ouder handelt vanuit zijn beste vermogen. Zij richt zich hierbij op het ontwikkelen van meer bewustzijn bij ouders zodat het hen lukt om weer volledig aanwezig te zijn bij de kinderen. Samen met andere professionals ontwikkelt zij nieuwe initiatieven ten behoeve van ouders en kinderen in scheidingssituaties, die uitgaan van mogelijkheden, positiviteit en vertrouwen.