Tagarchief: stem kinderen

Raad van Kinderen Beroepsorganisatie Kindbehartiger

Kinderen denken mee

In 2018 gaat de Beroepsorganisatie Kindbehartiger samenwerken met de Missing Chapter Foundation en werken met een eigen Raad van Kinderen.

Is het immers niet logisch om naar de ideeën van kinderen te luisteren over vraagstukken die hun toekomst gaan bepalen en dit ook vanuit de Beroepsorganisatie Kindbehartiger te doen? Zo treedt de organisatie niet alleen op voor de belangen van kinderen, hun positie en hun rechten, maar wordt de Beroepsorganisatie ook nog eens door kinderen zelf gedragen. “Mooier kan haast niet”, zo geeft Marieke Lips als oprichtster van de Beroepsorganisatie en ontwikkelaar van de rol van de Kindbehartiger aan. “De samenwerking met de Missing Chapter Foundation en een eigen Raad van Kinderen hebben sluit zo aan bij onze visie en missie als ook het gedachtegoed waarom de Kindbehartiger ooit is ontstaan. Wij hopen met de Raad van Kinderen de organisatie krachtiger te kunnen maken als ook verdieping te vinden in de rol van de Kindbehartiger, geheel ingegeven vanuit het perspectief van kinderen. Ook hopen we een structurele bijdrage te kunnen leveren op landelijk niveau vanuit het gedachtegoed van de Raad van Kinderen, dit zodat er meer Raden van Kinderen komen in de sector rondom scheidingen.”

Met de Raad van Kinderen gaan kinderen structureel meedenken met de Beroepsorganisatie en haar leden over strategische en maatschappelijke vraagstukken. Zo kunnen kinderen  hun stem laten doorklinken over dat wat hen raakt in de wereld om hen heen en kunnen het bestuur en de Kindbehartigers nieuwe denkrichtingen ontdekken en geïnspireerd worden door de creatieve denkkracht van kinderen. Kinderparticipatie wordt volledig voorop gezet, mede ingegeven vanuit artikel 12 IVRK: een Beroepsorganisatie Kindbehartiger voor en door kinderen.

Lees hier meer over de Raad van Kinderen en hier meer over de Missing Chapter Foundation.

Onderzoek Augeo, Jongerentaskforce en TNO

“Ik heb al veel meegemaakt”

Scheiding van ouders, emotioneel mishandeld worden, seksueel misbruikt worden, een depressieve ouder: het kunnen heel ingrijpende ervaringen in het leven van een kind zijn. Ze hebben vaak grote gevolgen, niet alleen tijdens de kindertijd maar ook later, als deze kinderen volwassen zijn.

Prevalentie ingrijpende jeugdervaringen…
Iets minder dan de helft van de kinderen (45,4%) in groep
7 en 8 van het regulier basisonderwijs geeft aan al één of meerdere ingrijpende gebeurtenissen te hebben meegemaakt. Bijna één op de negen kinderen geeft aan zelfs drie of meer gebeurtenissen te hebben meegemaakt. Ruim een kwart van de kinderen geeft aan dat hun ouders zijn gescheiden (25,8%), terwijl ongeveer één achtste aangeeft dat zij emotioneel zijn verwaarloosd (12,9%), of dat zij emotioneel zijn mishandeld (12,2%). In totaal geeft 26,7% van de kinderen aan één of meerdere vormen van kindermishandeling te hebben ervaren.

Alle ingrijpende gebeurtenissen – met uitzondering van echtscheiding – blijken bij ruim driekwart van de kinderen in combinatie met een andere ingrijpende gebeurtenis voor te komen. Deze ingrijpende jeugdervaringen blijken zodoende relatief vaak, niet op zichzelf te staan. Met name lichamelijke verwaarlozing blijkt nagenoeg nooit op zichzelf door kinderen te worden ervaren, 96% van de kinderen geeft aan lichamelijke verwaarlozing in combinatie met een andere ingrijpende jeugdervaringen te hebben meegemaakt. Bij kinderen van

wie de ouders gaan scheiden of zijn gescheiden, geeft bijna de helft (48,8%) aan ook één of meerdere andere ingrijpende gebeurtenissen te hebben ervaren. Dit is belangrijke informatie, juist ook omdat er zoveel kinderen zijn waarvan de ouders zijn gescheiden.

… en de invloed op de kwaliteit van leven
Er blijkt een duidelijke relatie te zijn tussen élke ingrijpende jeugdervaring die kinderen aangeven te hebben ervaren,
en hoe fit en gezond zij zich voelen. Deze relatie blijkt het sterkste te zijn bij kinderen die emotioneel zijn verwaarloosd, emotioneel zijn mishandeld en lichamelijk zijn mishandeld.

Kinderen die dit meemaken, voelen zich minder fit, minder gezond. Deze uitkomsten zijn extra van belang, aangezien dit juist ook de vormen van ingrijpende gebeurtenissen zijn die relatief vaak door kinderen worden ervaren.

Wanneer vervolgens in plaats van het type ingrijpende jeugdervaringen dat kinderen aangeven te hebben ervaren, wordt gekeken naar het aantal van deze gebeurtenissen, komt een duidelijk, negatief verband naar voren. Hoe hoger het aantal ingrijpende jeugdervaringen dat zij aangeven te hebben ervaren, hoe minder fit en gezond zij zich voelen. Dit verband wordt ook gevonden wanneer specifiek wordt gekeken
naar kinderen die aangeven een echtscheiding te hebben ervaren, in combinatie met één of meerdere ingrijpende jeugdervaringen. Eenzelfde duidelijke invloed op de kwaliteit van leven is gevonden bij kinderen die aangeven één of meerdere vormen van kindermishandeling te hebben ervaren.

Lees hier het gehele onderzoeksrapport.

 

 

Bied Kindbehartiger formele positie

Bij elke scheidingszaak waarbij kinderen in het spel zijn, moet een professional voor het kind, zoals een kindbehartiger, worden betrokken. Dat stelt de Beroepsorganisatie Kindbehartiger in de aanloop naar de bijeenkomst van de Vaste Kamercommissie van Veiligheid en Justitie op donderdag 9 juni over het rapport van de Kinderombudsman ‘Verkenning naar de kindvriendelijke advocatuur’. 

Een kindbehartiger is een getrainde professional die eraan bijdraagt dat vroegtijdig de belangen van een kind tijdens een echtscheiding mee worden genomen. Binnen de echtscheidingsprocedure kan een bijzondere curator in jeugdzaken worden benoemd die de belangen van een kind behartigen. Dat schrijft de Beroepsorganisatie Kindbehartiger in een notitie aan de Tweede Kamer.

‘Kinderen blijken veerkrachtiger wanneer zij ervaren dat er rekening met hen wordt gehouden in hun “nieuwe toekomst”,’ schrijft de Beroepsorganisatie in de notitie in aanloop naar de ronde tafel bijeenkomst. ‘Dit door hen een stem te geven op kindvriendelijke wijze, zonder hen te betrekken in die zaken die zich op volwassen niveau afspelen en die materie die hen aangaat in hun eigen taal voor hen in perspectief te plaatsen.’ Lips wijst erop dat dat ook in lijn is met nationale- en internationale wetgeving; artikel 3, 9 en 12 van het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind (IVKR) en artikel 809 en 815  lid 4 Rv. ‘De rol voor de kindbehartiger zou ik graag formeel verankerd willen zien.’

Lees hier het artikel in het Advocatenblad

Kindbehartiger opgenomen in wegwijzer NJI rondom kind en scheiding

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) heeft de Kindbehartiger alsmede de Beroepsorganisatie Kindbehartiger opgenomen als initiatief gericht op de positie van het kind in een scheidingssituatie en preventie. Daarbij is de Kindbehartiger, naast andere initiatieven, opgenomen in de wegwijzer kind en scheiding.

“De Kindbehartiger zorgt dat de stem van ieder kind in een scheidingssituatie wordt geborgd en krijgt een plek binnen het geheel. Alle betrokkenen worden indien nodig actief betrokken door de Kindbehartiger: kinderen, ouders, sociale hulpverleners, juristen, advocaten, mediators, scheidingscoaches.

De Kindbehartiger gaat eerst (spelenderwijs) met het kind in gesprek om naar het kind te luisteren. Ook zal met ouders en eventueel met anderen worden gepraat. Soms eerst met de ouders of bijvoorbeeld met een advocaat, mediator of andere hulpverlener. Maar de Kindbehartiger zal altijd luisteren naar de stem van het kind. De gesprekken en contactmomenten zijn nodig zodat de Kindbehartiger informatie krijgt en zich een goed beeld kan vormen over de situatie om vervolgens maatwerk ondersteuning te kunnen bieden.”

Bron: NJI