Tagarchief: kindermishandeling

Onderzoek Augeo, Jongerentaskforce en TNO

“Ik heb al veel meegemaakt”

Scheiding van ouders, emotioneel mishandeld worden, seksueel misbruikt worden, een depressieve ouder: het kunnen heel ingrijpende ervaringen in het leven van een kind zijn. Ze hebben vaak grote gevolgen, niet alleen tijdens de kindertijd maar ook later, als deze kinderen volwassen zijn.

Prevalentie ingrijpende jeugdervaringen…
Iets minder dan de helft van de kinderen (45,4%) in groep
7 en 8 van het regulier basisonderwijs geeft aan al één of meerdere ingrijpende gebeurtenissen te hebben meegemaakt. Bijna één op de negen kinderen geeft aan zelfs drie of meer gebeurtenissen te hebben meegemaakt. Ruim een kwart van de kinderen geeft aan dat hun ouders zijn gescheiden (25,8%), terwijl ongeveer één achtste aangeeft dat zij emotioneel zijn verwaarloosd (12,9%), of dat zij emotioneel zijn mishandeld (12,2%). In totaal geeft 26,7% van de kinderen aan één of meerdere vormen van kindermishandeling te hebben ervaren.

Alle ingrijpende gebeurtenissen – met uitzondering van echtscheiding – blijken bij ruim driekwart van de kinderen in combinatie met een andere ingrijpende gebeurtenis voor te komen. Deze ingrijpende jeugdervaringen blijken zodoende relatief vaak, niet op zichzelf te staan. Met name lichamelijke verwaarlozing blijkt nagenoeg nooit op zichzelf door kinderen te worden ervaren, 96% van de kinderen geeft aan lichamelijke verwaarlozing in combinatie met een andere ingrijpende jeugdervaringen te hebben meegemaakt. Bij kinderen van

wie de ouders gaan scheiden of zijn gescheiden, geeft bijna de helft (48,8%) aan ook één of meerdere andere ingrijpende gebeurtenissen te hebben ervaren. Dit is belangrijke informatie, juist ook omdat er zoveel kinderen zijn waarvan de ouders zijn gescheiden.

… en de invloed op de kwaliteit van leven
Er blijkt een duidelijke relatie te zijn tussen élke ingrijpende jeugdervaring die kinderen aangeven te hebben ervaren,
en hoe fit en gezond zij zich voelen. Deze relatie blijkt het sterkste te zijn bij kinderen die emotioneel zijn verwaarloosd, emotioneel zijn mishandeld en lichamelijk zijn mishandeld.

Kinderen die dit meemaken, voelen zich minder fit, minder gezond. Deze uitkomsten zijn extra van belang, aangezien dit juist ook de vormen van ingrijpende gebeurtenissen zijn die relatief vaak door kinderen worden ervaren.

Wanneer vervolgens in plaats van het type ingrijpende jeugdervaringen dat kinderen aangeven te hebben ervaren, wordt gekeken naar het aantal van deze gebeurtenissen, komt een duidelijk, negatief verband naar voren. Hoe hoger het aantal ingrijpende jeugdervaringen dat zij aangeven te hebben ervaren, hoe minder fit en gezond zij zich voelen. Dit verband wordt ook gevonden wanneer specifiek wordt gekeken
naar kinderen die aangeven een echtscheiding te hebben ervaren, in combinatie met één of meerdere ingrijpende jeugdervaringen. Eenzelfde duidelijke invloed op de kwaliteit van leven is gevonden bij kinderen die aangeven één of meerdere vormen van kindermishandeling te hebben ervaren.

Lees hier het gehele onderzoeksrapport.

 

 

Standpunt Kinderombudsman meldplicht bij vermoedens kindermishandeling

 

16 november 2015

De Kinderombudsman is geen voorstander van het invoeren van een meldplicht voor professionals als zij een vermoeden hebben van kindermishandeling. Dat schrijft hij samen met Augeo in een brief aan de Tweede Kamer, waarin zij reageren op het voorstel van de Taskforce Kindermishandeling om een meldplicht in te voeren.

Hij stelt voor de huidige meldcode nog een kans te geven door professionals, als artsen en leerkrachten, beter te trainen en het toezicht van inspecties te verscherpen. En voor specifieke gevallen een verplichting tot melden op te stellen, bijvoorbeeld als er een vermoeden is van strafbare feiten, als ouders ernstig verslaafd zijn of partnergeweld plegen.

Ook Kindbehartigers worden zorgvuldig getraind in de Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, daar zij een belangrijke signaleringsfunctie hebben in het geval van scheidingszaken.

De Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van mogelijk misbruik, verwaarlozing of geweld tegen kinderen. In de meldcode heeft de professional nu een keuze om, nadat hij met de ouders gesproken heeft, zelf hulp te organiseren voor het gezin óf zijn vermoeden te melden bij Veilig Thuis. De Taskforce Kindermishandeling wil dat professional worden verplicht om altijd een melding te doen bij Veilig Thuis op het moment dat zij na het gesprek met ouders kindermishandeling niet kunnen uitsluiten.

Kindermishandeling blijft te vaak onopgemerkt
De Kinderombudsman is net als de Taskforce van mening dat de huidige meldcode onvoldoende wordt toegepast. Kindermishandeling blijft te vaak onopgemerkt en de veiligheid van mishandelde kinderen is onvoldoende gewaarborgd. Veel professionals zijn nog niet geschoold in het signaleren van kindermishandeling en het praten over zorgelijke opvoedsituaties met ouders. Desondanks zijn de Kinderombudsman en Augeo geen voorstander van zo’n meldplicht. Hij vindt dat de meldcode zoals hij nu is, duidelijker kan worden door op te stellen in welke gevallen in ieder geval wél moet worden gemeld. En hij stelt dat de huidige meldcode eerst goed moet worden geïmplementeerd, want daar schort het aan.

De Kinderombudsman vreest dat er dan veel gezinnen op het vizier komen waar ook Veilig Thuis kindermishandeling niet kan bevestigen.  De kans dat er dan niets gebeurd is groot waar gezinnen noch professionals mee geholpen zijn. De Kinderombudsman en Augeo stellen vast dat de huidige meldcode goed werkt in beroepsgroepen waar training, goede criteria om te melden en inspectietoezicht zijn ingevoerd. In Nederland is dit het geval in ziekenhuizen.

Niet veilig
Daarnaast is de zorg voor kinderen die al slachtoffer zijn onvoldoende. Circa de helft van de kinderen die wordt gemeld, was al eerder bekend bij Veilig Thuis. Blijkbaar zijn we niet in staat deze kinderen, die al eerder gemeld waren, de juiste hulp te bieden en veilig te houden.

Bron: De Kinderombudsman

Week tegen Kindermishandeling

Taskforce roept op tot actie in Week tegen Kindermishandeling ‘Er is maar één iemand nodig om de cirkel van geweld te doorbreken. Kom dus in actie bij een vermoeden van kindermishandeling’.

Deze oproep doet de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik in de door haar georganiseerde Week tegen Kindermishandeling. Deze vindt plaats van 16 t/m 21 november. Om deze oproep kracht bij te zetten lanceert de Taskforce de social media-campagne #laatzenietbarsten.

In Nederland worden jaarlijks 119.000 kinderen mishandeld. Er zijn dus 119.000 omstanders nodig die de cirkel van fysiek en verbaal geweld kunnen doorbreken. Om dit te symboliseren start de Taskforce een campagne om 119.000 selfie-foto’s te verzamelen. De selfies zijn te herkennen aan de hashtag #laatzenietbarsten. Ook vraagt de Taskforce aan de mensen die meedoen om een kauwgombel te blazen als ze de selfie nemen. Deze bel staat symbool voor het onbezorgde, vrolijke en onbevangen kind. Wanneer de kauwgom niet voorhanden is, volstaat de hashtag. Een ieder kan ook de eigen profielfoto (op Facebook of Twitter) fotoshoppen met een kauwgombel ervoor.
In actie komen “Met zo’n selfie geven mensen aan dat ze in actie komen bij een vermoeden van kindermishandeling. De 119.000 foto’s zijn een steunbetuiging aan het mishandelde kind”, zegt Jan-Dirk Sprokkereef, vice-voorzitter van de Taskforce. “Het is belangrijk dat mensen in actie komen als ze zich zorgen maken om een kind. Soms is het mogelijk om met simpele, praktische hulp de ouders een eind op weg te helpen. Mensen kunnen hun zorgen met de betrokkenen bespreken. Als men opziet tegen zo’n gesprek, kan een ieder altijd terecht bij Veilig Thuis via 0800-2000. Daar krijgt men een hulpverlener aan de telefoon die samen met hem of haar bekijkt welke stappen gezet kunnen worden en welke professionele hulp nodig is. Bellen kan ook anoniem”, aldus Sprokkereef.

De kick off van de campagne vindt plaats op 16 november (om 13.00 uur) bij het Mundus College in Amsterdam in het bijzijn van Ruben Nicolai, Mert Ugurdiken, voorzitter Eberhard van der Laan en de andere leden van de Taskforce. Ook de Jongerentaskforce is aanwezig. Ruben Nicolai is als ambassadeur verbonden aan de Week tegen Kindermishandeling en vindt het een noodzakelijk initiatief: “Als er 119.000 kinderen in Nederland zijn die dit jaarlijks meemaken, én dat dat getal al jaren achter elkaar niet omlaag gaat, dan is het hoog tijd om in actie te komen.”
Ook Mert Ugurdiken zet zich in voor de Week tegen Kindermishandeling. Mert is een van de grootste YouTube-filmhelden van dit moment. Zijn sketches zijn razend populair onder de doelgroep 18-35 jaar en hij heeft ruim 350.000 volgers verzameld op YouTube en Facebook. Mert: “Bij een bezoek aan de Kindertelefoon heb ik gezien dat alertheid van mensen een mensenleven kan veranderen. Geen kind zou zich onveilig mogen voelen. Alles wat ik kan doen om hieraan bij te dragen doe ik erg graag. Ik hoop dat mijn bijdrage – en alle mensen die zich laten horen via #laatzenietbarsten – zorgen voor meer bewustzijn bij mensen.” Activiteiten in de week Tijdens de Week tegen Kindermishandeling organiseren diverse instellingen door het hele land activiteiten rondom het thema kindermishandeling. In totaal gaat het om meer dan honderd activiteiten.

Meer weten over de Week tegen Kindermishandeling?
Of weten welke activiteiten er in uw regio zijn?
Kijk dan op www.weektegenkindermishandeling.nl