Tagarchief: kind en scheiding

Kindbehartiger bestaat 3 jaar

“Op 20 maart bestaat de Beroepsorganisatie Kindbehartiger en de rol van de Kindbehartiger 3 jaar. Voor ons de Dag van Kindbehartiging, waarbij wij stil staan bij de afgelopen paar jaar en vooruit kijken.

Voor ons ook een dag waarop wij extra aandacht vragen voor de positie van kinderen in een scheidingssituatie, voor hun stem en hun rechten.

Op 20 maart zoomen wij nadrukkelijk in op het IVRK en de aanvullende General Comments. Op wat het belang van kinderen precies behelst in specifieke situaties. Hoe dit concreet kan worden gemaakt per situatie. Alsmede hoe wij met elkaar, als volwassenen binnen onze maatschappij, de belangen van kinderen beter kunnen borgen; kinderparticipatie voorop en daarnaast bescherming bieden voor de kwetsbare positie die kinderen tevens genieten.

Wij streven naar een kindvriendelijk systeem van scheiden. Ieder kind heeft een stem waaraan een passend belang moet worden gehecht, in lijn met de artikelen 9 en 12 van het IVRK alsmede 809 Burgerlijke Rechtsvordering.

Dat het gewenst is dat de stem van kinderen wordt meegenomen, staat buiten kijf. Dit bieden we in Nederland echter nog niet ieder kind.

Kinderen hebben een informele rechtsingang. Zij mogen hun mening geven over zaken die hen aangaan, zoals de scheidingssituatie van hun ouders. Kinderen verdienen dat niet over hun hoofden heen beslissingen worden genomen, zij verdienen bescherming om niet te worden betrokken in die zaken die op volwassen niveau spelen en bescherming dat we kinderen niet te verantwoordelijk maken voor de stem die zij afgeven.

Ieder kind zou in een scheidingssituatie in diverse stadia een eigen belangenbehartiger en vertrouwenspersoon moeten worden geboden. Dat is een recht van kinderen. Iemand die naast het kind staat, het belang van het kind concreet maakt in de desbetreffende situatie, vragen voor hen in perspectief plaatst en uitleg geeft. Het liefst zo vroeg mogelijk in het scheidingsproces. Daar staan wij als Kindbehartigers voor.

Een kindvriendelijker rechtssysteem is niet een systeem waarin we meer kinderen, ook op jongere leeftijd, gaan betrekken in volwassen zaken, maar wel een systeem waarbij op passende wijze wordt gezorgd dat de positie van ieder kind een plek krijgt en dat de beschermingsgedachte wordt ingevuld.

Aan het IVRK mag meer gewicht worden toegekend.”

Dag van Kindbehartiging 20 maart

Op 20 maart bestaat de Beroepsorganisatie en de rol van de Kindbehartiger 2 jaar. Ten behoeve van de positie van kinderen in een scheidingssituatie introduceren wij de Dag van Kindbehartiging:

“Op 20 maart is het de Dag van Kindbehartiging. Een dag waarop wij extra aandacht vragen voor de positie van kinderen in een scheidingssituatie, voor hun stem en hun rechten.

Op 20 maart zoomen wij nadrukkelijk in op het IVRK en de General Comments. Op wat het belang van kinderen precies behelst in specifieke situaties. Alsmede hoe wij met elkaar, als volwassenen binnen onze maatschappij, de belangen van kinderen beter kunnen borgen; kinderparticipatie voorop maar daarnaast bescherming bieden voor de kwetsbare positie die kinderen genieten.”

Kindvriendelijk systeem van scheiden
Wij streven naar een kindvriendelijk systeem van scheiden: Ieder kind heeft een stem waarnaar geluisterd moet worden, in lijn met de artikelen 9 en 12 van het VN Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) alsmede 809 Burgerlijke Rechtsvordering.

Dat het gewenst is dat hun stem wordt meegenomen, staat buiten kijf. Kinderen hebben een informele rechtsingang. Zij mogen hun mening geven over die zaken die hen aangaan, zoals de scheidingssituatie van hun ouders. Kinderen verdienen echter ook bescherming om niet te worden betrokken in die zaken die op volwassen niveau spelen. De vraag is of het juridisch speelveld vanuit de beschermingsgedachte een speelveld is waarin kinderen zich zouden moeten begeven.

De positie van kinderen een plek geven kan op kindvriendelijkere manier ingevuld worden, in lijn met het IVRK. Zonder dat er een leeftijdgrens geldt.

Eigen belangenbehartiger kind
Ieder kind in een scheidingssituatie zou in diverse stadia een eigen belangenbehartiger en vertrouwenspersoon moeten worden geboden. Iemand die naast het kind staat. Dit stelt ook artikel 12 IVRK. Bij voorkeur al aan de voorkant van een juridische procedure zodat er niet over de hoofden van kinderen heen wordt besloten.
Een professional die zowel kijkt naar wat het belang van het desbetreffende kind nu concreet inhoudt, alsmede hun vragen beantwoordt. Die hun stem vertaalt naar ouders en overige betrokkenen. Die kinderen buiten het juridisch speelveld houdt, maar er wel toe bijdraagt dat hun stem wordt meegenomen. Die kinderen ook uitleg geeft en aanspreekt op hun eigen rol als kind ten opzichte van hun ouders. Een professional die ondersteuning biedt, maar niet direct in de vorm van therapie, behandeling of een gedwongen kader wanneer dit niet nodig is. Hier zetten wij ons vanuit onze rol voor in.

Een kindvriendelijker rechtssysteem is niet een systeem waarin we meer kinderen, ook op jongere leeftijd, gaan betrekken in volwassen zaken, maar wel een systeem waarbij op passende wijze wordt gezorgd dat de positie van kinderen een plek krijgt en dat de beschermingsgedachte wordt ingevuld.

 

Petitie verruiming kinderrechten bij scheiding

Ieder kind heeft een stem waarnaar geluisterd moet worden, in lijn met artikel 12 van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK). Ieder kind verdient ondersteuning om een scheidingssituatie in perspectief te kunnen plaatsen en om wensen helder te krijgen, bij voorkeur zo vroeg mogelijk, zonder te worden betrokken in die zaken die op volwassen niveau spelen. Vanuit het uitgangspunt van kinderparticipatie, maar ook de beschermingsgedachte die hier tegenover staat, dienen hiertoe gedegen mogelijkheden te worden geboden aan het kind, ook in het vrijwillige kader van hulpverlening.

Wanneer een minderjarig kind (tot 16 jaar) ondersteuning wil in een scheidingssituatie, of de ene gezaghebbende ouder geeft aan dat het kind steun nodig heeft, maar de andere gezaghebbende ouder wil geen toestemming geven voor de ondersteuning, of beide ouders vinden de steun niet nodig, dan zijn de mogelijkheden voor het minderjarige kind beperkt.  

Als basis geldt hieromtrent het vereiste van de dubbele toestemming van gezaghebbende ouders voor minderjarigen tot 16 jaar. Hoe verhoudt dit vereiste zich ten opzichte van de (participatie)rechten van kinderen?
De vereisten vanuit het IVRK rondom de belangen van kinderen zouden het toestemmingsvereiste van gezaghebbende ouders waar nodig ook moeten kunnen overstijgen. Dit zodat ieder kind de ruimte krijgt om ondersteuning te vragen en om zijn stem in een scheidingssituatie te kunnen uiten, op kindvriendelijk manier bij een getrainde en ervaren professional die er speciaal is voor het kind.

Kinderen kunnen vanuit hun leeftijd en ontwikkeling helder verwoorden dat zij steun willen. Wat doet dit met kinderen wanneer een ouder of ouders dit blokkeren?

Vanuit het IVRK zijn hieromtrent veranderingen nodig (artikel 3 en 12 IVRK), waarbij de rechten van kinderen het blokkaderecht van een ouder of beide ouders zouden moeten kunnen overstijgen. Een voorbeeld hiertoe is te vinden in een uitspraak van het Centraal Tuchcollege over de WGBO: “Een dergelijke blokkade/conflict mag er niet toe leiden dat het kind belemmerd wordt in het verkrijgen van de noodzakelijke hulp.”

Praktische mogelijkheden dienen onderzocht te worden, waarbij gekeken moet worden naar de balans van de verantwoordelijkheid van (gezaghebbende) ouders, de impact van een scheidingssituatie, kwaliteitsvereisten voor professionals en de rechten van ieder kind. Financiering dient ingekleed te worden, door mogelijkheden hiertoe te onderzoeken.

Bekijk en teken hier de petitie

Beluister hier het radio interview over de petitie

Kindbehartiger opgenomen in wegwijzer NJI rondom kind en scheiding

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) heeft de Kindbehartiger alsmede de Beroepsorganisatie Kindbehartiger opgenomen als initiatief gericht op de positie van het kind in een scheidingssituatie en preventie. Daarbij is de Kindbehartiger, naast andere initiatieven, opgenomen in de wegwijzer kind en scheiding.

“De Kindbehartiger zorgt dat de stem van ieder kind in een scheidingssituatie wordt geborgd en krijgt een plek binnen het geheel. Alle betrokkenen worden indien nodig actief betrokken door de Kindbehartiger: kinderen, ouders, sociale hulpverleners, juristen, advocaten, mediators, scheidingscoaches.

De Kindbehartiger gaat eerst (spelenderwijs) met het kind in gesprek om naar het kind te luisteren. Ook zal met ouders en eventueel met anderen worden gepraat. Soms eerst met de ouders of bijvoorbeeld met een advocaat, mediator of andere hulpverlener. Maar de Kindbehartiger zal altijd luisteren naar de stem van het kind. De gesprekken en contactmomenten zijn nodig zodat de Kindbehartiger informatie krijgt en zich een goed beeld kan vormen over de situatie om vervolgens maatwerk ondersteuning te kunnen bieden.”

Bron: NJI