Over Beroepsorganisatie Kindbehartiger


De Beroepsorganisatie Kindbehartiger treedt als vereniging op als belangenbehartiger voor haar leden: professionals die de belangen behartigen van kinderen in een scheidingssituatie, hiertoe zijn opgeleid, over expertise beschikken omtrent de omgang en gespreksvoering met kinderen in een scheidingssituatie, het juridisch proces eigen hebben gemaakt en de taakomschrijving van de Kindbehartiger in ogenschouw houden met alle vereisten die hierbij komen kijken.

De Beroepsorganisatie Kindbehartiger verbindt die professionals aan elkaar die hun diensten, na selectie en opleiding, onder de noemer Kindbehartiger aanbieden.

De Beroepscode Kindbehartiger, het Reglement Kindbehartiger alsmede het Protocol Kindbehartiger zijn van kracht.

Via de Stichting Kwaliteit Kindbehartiger wordt ingezet op kwaliteitsbewaking en kwaliteitsverbetering van de functie van de Kindbehartiger.
Samen met de leden wordt gewerkt aan het vervullen van Kindbehartiging in de praktijk alsmede aan het invullen van de uitingen gesteld in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK).

Visie Beroepsorganisatie Kindbehartiger:

“Zij die luisteren, horen en zien wat er echt bedoeld wordt”

Missie Beroepsorganisatie Kindbehartiger:

“Kinderen met een vertrouwd en veilig gevoel verder na een scheiding, waarbij de stem van ieder kind op kindvriendelijke wijze wordt geborgd”

Doelen Beroepsorganisatie Kindbehartiger:

  • Optreden als belangenbehartiger van Kindbehartigers in Nederland en het voeren van lobby;
  • Optreden als gesprekspartner binnen de sector en richting de politiek;
  • Verbinding creëren binnen de sector en tussen Kindbehartigers als leden van de Beroepsorganisatie Kindbehartiger;
  • Het borgen van kinderparticipatie binnen een scheidingssituatie en daarnaast kinderen bescherming bieden ten aanzien van de kwetsbare positie waarin zij zich bevinden;
  • Bijdragen aan het volwaardig invullen van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind;
  • De centrale plek bieden waar ouders en instanties professionele Kindbehartigers kunnen vinden.

Jaarverslagen
De Jaarverslagen worden gedeeld tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.