Categorie archief: Uncategorized

Verschillende kinderbeschermingsmaatregelen

Door: KJRW Utrecht

Als er zorgen zijn over het veilig opgroeien van jou als kind, dan wordt er geprobeerd om samen met je ouders te werken aan verschillende oplossingen voor de problemen die zich voordoen. Soms lukt het helaas niet altijd om met een deskundige de problemen binnen het gezin op te lossen. Als de vrijwillige hulp niet voldoende is om jouw veiligheid te garanderen en de rechter vindt dat jouw ontwikkeling in gevaar is, kan hij een kinderbeschermingsmaatregel opleggen. Je ouders moeten daar dan verplicht aan meewerken. Maar wat is een kinderbeschermingsmaatregel nou eigenlijk? welke soorten kinderbeschermingsmaatregelen zijn er en wat houden de verschillende kinderbeschermingsmaatregelen in?

Als eerste heb je de voorlopige ondertoezichtstelling. Op het moment dat dit wordt opgelegd vindt de rechter dat de situatie van jou als kind heel ernstig of bedreigend is. Je krijgt daarom meteen een gezinsvoogd. Deze gezinsvoogd geeft advies over de opvoeding aan je ouders en maakt daar afspraken over. Je ouders blijven ondertussen verantwoordelijk voor jou, maar zijn wel verplicht om te luisteren naar de gezinsvoogd. Je mag dus gewoon thuis blijven wonen. De voorlopige ondertoezichtstelling duurt maximaal 3 maanden. In die 3 maanden wordt jouw thuissituatie onderzocht en besloten door de rechter of de voorlopige ondertoezichtstelling wordt gestopt of moeten worden verlengd naar 1 jaar. Als het binnen het gezin weer goed gaat geeft de gezinsvoogd dit door aan de raad voor de kinderbescherming. De raad voor de kinderbescherming kijkt dan een laatste keer of alle problemen zijn opgelost en indien dit zo is wordt de voorlopige ondertoezichtstelling beëindigd. Als het nog niet zo goed gaat binnen het gezin en de problemen nog niet zijn opgelost,  wordt de ondertoezichtstelling verlengd met maximaal 1 jaar, we spreken dan niet meer van een voorlopige ondertoezichtstelling maar van ondertoezichtstelling.

Soms zijn de zorgen om jou als kind zo erg, dat het beter is dat je even niet meer thuis woont. Je komt dan voor een bepaalde periode bij een andere gezin (pleeggezin) of in een tehuis. Dit wordt uithuisplaatsing genoemd. Vaak mag je wel nog contact hebben met je ouders, tenzij de gezinsvoogd denkt dat het beter voor jou is om dat niet te doen. De uithuisplaatsing duurt maximaal 1 jaar. Het doel is natuurlijk dat jij zo snel mogelijk weer terug naar huis kan, als de situatie weer helemaal veilig is. Mocht de rechter hier na 1 jaar niet van overtuigd zijn, kan hij de uithuisplaatsing verlengen.

Als er al een ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing zijn opgelegd en het voor jou nog steeds niet mogelijk is om veilig bij je ouders op te groeien, kan de rechter een gezagsbeëindigende maatregel opleggen. Het ouderlijk gezag wordt dan beëindigd, waardoor je ouders niet meer verantwoordelijk zijn voor jou als kind. Je krijgt een voogd en je wordt opgevoed in een pleeggezin of tehuis. Jouw gezinsvoogd krijgt het gezag over jou en bepaalt of het veilig is om het contact met je ouders te behouden. Daarnaast houdt de gezinsvoogd je ouders op de hoogte van de ontwikkelingen die jij doormaakt.

Kinderalimentatie

Gastblog KJRW Utrecht over kinderalimentatie?

Wat is kinderalimentatie?

Ouders moeten de kosten van de verzorging en opvoeding van hun kinderen betalen totdat zij de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Daarna moeten ouders de kosten van levensonderhoud en studie betalen totdat het kind 21 jaar wordt. Wanneer de ouders uit elkaar gaan, blijven zij verplicht om deze kosten van de kinderen te betalen. Deze bijdrage in de kosten die het kind heeft om te kunnen leven heet de kinderalimentatie.

Kinderalimentatie

In de wet staat geschreven dat ouders verplicht zijn om ‘in de kosten van verzorging en opvoeding’ van hun minderjarige kinderen te voorzien. Verder staat in de wet geschreven dat meerderjarige kinderen (vanaf 18 tot 21 jaar) recht hebben op een voorziening ‘in de kosten van levensonderhoud en studie’. Wanneer de ouders uit elkaar gaan, blijven zij verplicht om de kosten voor de opvoeding en levensonderhoud van de kinderen te betalen.Deze onderhoudsplicht kan dan gestalte krijgen in de betaling van een geldbedrag. Dit wordt de kinderalimentatie genoemd. Kinderalimentatie is dus een bijdrage in de kosten die een kind heeft om te kunnen leven.

Duur van de kinderalimentatie

Vaak wonen kinderen na een scheiding voornamelijk bij één van de ouders. Dit is de verzorgende ouder. Met de andere ouder is er een omgangsregeling. Dit is de niet-verzorgende ouder. Meestal betaalt de niet-verzorgende ouder kinderalimentatie aan de verzorgende ouder. De verzorgende ouder ontvangt de kinderalimentatie totdat het kind 18 jaar wordt. Het kind ontvangt zelf alimentatie op het moment dat hij/zij 18 jaar wordt. De alimentatieplicht duurt tot het kind 21 jaar wordt of tot het kind financieel zelfstandig wordt. Wanneer het kind (vanaf 18 tot 21 jaar) een inkomen heeft en in zijn/haar eigen levensonderhoud kan voorzien, kan met het kind worden overlegd om de alimentatie te verlagen of te stoppen.

Ouders kunnen soms ook na het 21e jaar onderhoudsplichtig zijn. Meerderjarigen vanaf 21 jaar hebben alleen een recht op levensonderhoud wanneer zij ‘behoeftig’ zijn. Dit betekent dat zij geen eigen middelen hebben en redelijkerwijs niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een lichamelijke of geestelijke handicap. Studerende kinderen vanaf 21 jaar zijn in principe niet ‘behoeftig’.

Hoogte van de kinderalimentatie

De ouders kunnen samen afspraken maken over de hoogte van de kinderalimentatie. Deze afspraken komen in het ouderschapsplan te staan. In het ouderschapsplan komen ook andere afspraken over de kinderen te staan, bijvoorbeeld over de verdeling van zorg. De rechter beoordeelt vervolgens het bedrag en kijkt of het bedrag niet te laag is. Wanneer de rechter het bedrag te laag vindt, kan hij een ander bedrag vaststellen. De rechter stelt ook het bedrag vast wanneer het niet lukt om samen afspraken te maken.

Problemen met de betaling  

Wanneer er problemen zijn met de betaling kan de verzorgende ouder hulp krijgen van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO). Het LBIO kan de alimentatie innen bij de alimentatieplichtige ouder en uitbetalen aan de verzorgende ouder of het kind van tussen de 18 en 20 jaar. De kosten voor de invordering moet de alimentatieplichtige ouder/ex-partner betalen.

Gastblog KJRW Utrecht, wat is gezag

Wat is gezag?

Alle kinderen onder de 18 jaar staan onder gezag. Ze hebben dus iemand, meestal een ouder, die bepaalde beslissingen voor ze kan maken. Maar wat betekent ‘onder gezag staan’ voor jou als kind nu eigenlijk? Na het lezen van deze blog wordt dat hopelijk duidelijk voor je.

Wat is ouderlijk gezag?

In de wet staat geschreven dat alle kinderen onder de 18 jaar ‘onder ouderlijk gezag staan’. Dit betekent dat jouw ouders de plicht én het recht hebben om je op te voeden en te verzorgen. Ook moeten je ouders belangrijke beslissingen over jou gezamenlijk nemen. Hierbij kan je denken aan het aanvragen van een paspoort of aan een verhuizing. Beide ouders moeten hier dan toestemming voor geven. Zijn er belangrijke keuzes te maken bij jou op school of moet je naar de dokter, dan moeten beide ouders betrokken worden. En als jij met één van je ouders naar het buitenland reist, moet duidelijk zijn dat de andere ouder dat goed vindt. Daarnaast beheren je ouders jouw geld en spullen.

Hoe ontstaat ouderlijk gezag?

Voordat we je kunnen uitleggen hoe gezag ontstaat is het belangrijk dat je weet wat er met het woord ‘ouders’ bedoelt wordt. Met ‘ouders’ bedoelen we de ouders volgens de wet. Meestal bedoelen mensen met ‘ouders’ de biologische ouders. Dat is dus wat anders dan de ouders volgens de wet. Volgens de wet is een moeder degene die het kind gebaard heeft. Zij is dus zwanger geweest van het kind. De moeder krijgt bijna altijd automatisch gezag. Voor vaders is dit anders. De vader van een kind is volgens de wet de man die op het moment dat het kind geboren wordt met de moeder is getrouwd of een geregistreerd partnerschap met haar heeft. Maar is de moeder op dat moment niet met de man getrouwd of heeft zij geen geregistreerd partnerschap met hem, dan heeft de man geen gezag.

Gezag aanvragen

Soms doet zich dus de situatie voor dat ouders een kind krijgen zonder dat zij met elkaar getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben. In het geval dat de man dan toch graag gezag over het kind wil, dan moet hij een aantal stappen doorlopen. Eerst moet hij het kind bij de gemeente erkennen. Dat is kosteloos. Daarna vragen de moeder en de man samen op rechtspraak.nl gezag aan bij de rechtbank. Wordt de aanvraag goedgekeurd, dan hebben zij vanaf dat moment gezamenlijk gezag. Dit blijft gelden, ook als de relatie eindigt.

In totaal kunnen er maximaal 2 personen over jou gezag hebben. Er kan dus geen gezag meer worden aangevraagd als er al 2 personen gezag hebben.

Wanneer stopt gezag?

Het gezag stopt automatisch als je 18 jaar wordt. Wel hebben jouw ouders een onderhoudsplicht tot dat je 21 jaar wordt. Dat betekent dat je ouders de kosten voor jouw verzorging en je studie moeten betalen.

Andere situatie

Is jouw situatie anders dan dit voorbeeld, zijn jouw ouders bijvoorbeeld van hetzelfde geslacht of ben jij geadopteerd, dan is het mogelijk dat er in jouw situatie andere regels gelden. Wil je hierover meer weten stuur dan gerust een berichtje aan de kindbehartiger of de Kinder- en Jongerenrechtswinkel Utrecht.

Sinterklaas gedicht jongere

Stem jongere van 13 jaar ondersteund door een Kindbehartiger:
Sinterklaas staat weer voor de deur,
Vroeger deed dat iets goeds met mijn humeur.
We vierden het met de hele familie bij elkaar,
Vlak voor de scheiding van mijn ouders ineens nog met z’n drieën puur voor het gebaar.
Toen kwam de scheiding en veranderde het samen zijn,
Zeker met de feestdagen doet dat ellendig veel pijn.
Mijn tip aan ouders is daarom om op dagen als verjaardagen, kerst en sinterklaas feest te vieren,
En om elkaar niet de kamer uit te klieren.
Proost op zulke dagen vooral op ons als jullie kind,
Geef elkaar een cadeau omdat je dat passend voor een vader of moeder vindt.
Zoiets kleins op maar een paar dagen per jaar,
Maakt het leven met een scheiding voor ons echt een stuk minder zwaar.

#kindbehartiging #stemkind

Kinderen, scheiden is niet jullie taak

Villa Pinedo heeft op 8 september tijdens de Dag van de Scheiding haar nieuwe commercial naar buiten gebracht van ‘het is niet jouw taak‘.

Kinderen worden door de scheiding, veelal onbewust, belast met volwassen taken of pakken uit zichzelf, uit zorg voor hun ouders of een ouder, taken op die niet bij hen thuis horen.

Wij hopen dat de commercial veel ouders bereikt en dat kinderen de ruimte krijgen om hun stem te kunnen afgeven zonder dat zij verantwoordelijk worden voor die aspecten die op volwassen niveau spelen.

Debat Tweede Kamer 27 januari 2016

Gisteren heeft een drie uur durend debat plaatsgevonden tussen Kamerleden en Minister van der Steur. Vragen werden onder andere gesteld rondom het uitvoeringsplan vechtscheidingen en de reden waarom zaken vertragen. Door de SGP werd aangekaart dat ieder kind een eigen hoeder moest hebben die zijn belangen borgt, preventief zoals via de Kindbehartiger nu mogelijk is en in het geval van escalatie en een lopende procedure via de bijzondere curator door vaker een bijzondere curator te benoemen.
CDA en D66 haalden de waarde aan van het belang van de stem van jongeren zoals via Villa Pinedo uiteen wordt gezet. Alsmede werd ingegaan op het belang om nader te gaan bekijken of de nu gehanteerde leeftijdsgrens van 12 jaar in Nederland kan worden losgelaten zodat de stem van ieder kind gehoord kan worden en op welke wijze dit kan worden gedaan. Hier zou de Kindbehartiger een rol kunnen gaan spelen.
De SP haalde het belang van mediation aan, die niet verplicht zou moeten zijn, maar waarbij gekeken zou moeten worden naar een financiële stimulans. Ook de hoge kosten rondom procederen en waarbij 1 ouder gefinancierde rechtsbijstand heeft en de ander niet zou tegen het licht moeten worden gehouden.
Tevens werd ingegaan op de pilots met 1 regierechter en de bijzondere curator. De Minister gaf hierop vrij algemene antwoorden en miste hierbij belangrijke actuele nieuwe bewegingen die gaande zijn. Oude kaders kwamen voorbij waardoor niet alle geluiden uit het veld voldoende zijn aangekomen bij de Minister.
De Minister gaf aan dat het familierecht in 80% van de gevallen goed werkt en dat in de overige gevallen zich wel degelijk problemen voordoen met gevolgen voor kinderen die moeten worden aangepakt, maar dat hier al veel werk toe wordt verricht.
De Minister bedankte verder alle particuliere organisaties voor het belangrijke werk dat zij doen nu de overheid niet op ieder terrein kan en mag ingrijpen/handelen, maar zaken wel waar mogelijk nader wil bezien.
Er is ook uitgebreid gesproken over de niet naleving van een omgangsregeling en de ouders die hier met alle gevolgen van dien tegen aanlopen. En hoe hiermee omgegaan moet worden. De Minister kaartte wel aan dat, hoe frustrerend ook, soms de omgangsregeling en de belangen van ouders moet wijken voor de belangen van kinderen.
Op diverse terreinen zit nog te weinig beweging en wordt vanuit een oud kader geopereerd.

De Beroepsorganisatie Kindbehartiger zal samen met andere organisaties nader in gesprek gaan met Kamerleden en de Minister en waar nodig nadere input aanleveren.

Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Alle Kindbehartigers zijn vanuit hun beroep verplicht de Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling te hanteren.

Sinds 1 juli 2013 zijn in Nederland professionals verplicht de Meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring.

In de Meldcode moeten in ieder geval de volgende 5 stappen staan:

Stap 1: In kaart brengen van signalen.
Stap 2: Overleggen met een collega. En eventueel raadplegen van Veilig thuis. Of een deskundige op het gebied van letselduiding.
Stap 3: Gesprek met de betrokkene(n).
Stap 4: Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. En bij twijfel altijd (opnieuw) Veilig thuis raadplegen.
Stap 5: Beslissen over zelf hulp organiseren of om te melden.

Bron: Rijksoverheid