Auteursarchief: kindbehartiger

Over kindbehartiger

De Kindbehartiger is een professional die er speciaal is voor kinderen in een scheidingssituatie, om te luisteren naar hun stem en om hun stem te vertalen richting ouders, verzorgers, overige belanghebbenden en indien nodig het juridisch speelveld. De Kindbehartiger treedt op als belangenbehartiger van kinderen in een scheidingssituatie.

Dag van de Scheiding

Vanochtend is de directie van de Beroepsorganisatie Kindbehartiger samen met Scheidingsexpert Nederland en Villa Pinedo te horen geweest bij BNR Nieuwsradio in het programma Ask me Anything.

Het programma is terug te luisteren viaBNR van 11.00-11.45 uur:

https://www.bnr.nl/player/archief/201809141100001920

“Praten over kinderen is makkelijk, praten mét kinderen veel moeilijker”

De Beroepsorganisatie Kindbehartiger omarmt het artikel dat op 5 juli jl. in NRC[1] verscheen. Hierbij heeft Marga Akkerman aangegeven dat expertise ontbreekt om te achterhalen wat een kind écht wil. Om daarachter te komen is de juiste expertise nodig, schrijft zij.

“Om de schade voor kinderen-in-scheiding te beperken is het belangrijk dat je de wensen en behoeften van het kind over de nieuwe situatie kent én centraal stelt bij de vormgeving daarvan. Praten over kinderen is makkelijk, praten mét kinderen veel moeilijker”, aldus Marga in NRC.

Jaarlijks besluiten ongeveer 70.000 stellen met jonge kinderen om uit elkaar te gaan. Volgens het rapport van de Kinderombudsman uit 2014 komen er ieder jaar 3.500 kinderen in de knel te zitten door de scheidingssituatie van hun ouders. Momenteel hebben 16.000 kinderen ernstig last van die scheiding van hun ouders[2]. Veel scheidingen verlopen ook goed. In 20% van de gevallen gaat het echter mis. Daarbij verliest 1 op de 5 kinderen het contact met een uitwonende ouder.

Kinderen staan er soms alleen voor, tussen twee ruziënde ouders. Zij scheiden daarbij niet van hun ouders, maar zijn wel degenen die te maken krijgen met grote veranderingen, zoals een verhuizing en afwisselend bij de ene en andere ouder verblijven. Om kinderen hierbij te kunnen ondersteunen is expertise nodig. Niet alleen in hoe te praten met kinderen, maar er is ook kennis nodig van hechting/ouderonthechting en de ontwikkeling van kinderen, van loyaliteitsconflicten, van de scheidingsmaterie in brede zin alsmede het juridisch speelveld.

Vanuit het juridisch kader hebben kinderen in beginsel geen eigen rechtspositie in Nederland. Dit is bedoeld om hen bescherming te bieden voor die zaken die op volwassen niveau spelen. Echter, staat sinds de komst van het VN Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) het belang van kinderparticipatie steeds meer voorop. Er moeten mogelijkheden zijn voor kinderen om hun stem te kunnen laten doorklinken, hetzij rechtstreeks, hetzij via een vertegenwoordiger.
In enkele uitzonderingsgevallen hebben kinderen in Nederland een formele rechtsingang toegekend gekregen, zoals bij het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst of een arbeidsovereenkomst. Dan hebben zij dus een eigen rechtspositie. In scheidingssituaties geldt een informele rechtsingang. Dit betekent dat een kind geen eigen rechtspositie heeft, zoals bij de formele rechtsingang, maar wel dat een kind zijn of haar mening mag geven over de situatie.

Wanneer er een scheidingsverzoek is ingediend bij de rechter, krijgt een kind van twaalf jaar of ouder dan ook een uitnodigingsbrief van de rechter. Inmiddels krijgen ook jongere kinderen soms deze uitnodiging. Er wordt bericht dat het kind per brief of in een gesprek bij de rechter zijn mening mag afgeven. De brief wordt ook wel een kindverklaring genoemd.

In het onderzoek Scholieren en Gezinnen van Ed Spruijt is aan kinderen gevraagd met wie zij rondom de scheiding van hun ouders hebben gesproken en hoe zij dat gesprek hebben gewaardeerd. Het gemiddelde cijfer dat zij aan het gesprek met een kinderrechter toekenden is een 5.9. Lang niet alle kinderen van twaalf jaar en ouder blijken met de kinderrechter te spreken. Ongeveer de helft van de kinderen geeft aan dat zij nooit een brief van de rechter hebben gekregen. Van de resterende helft gaat de helft niet naar de rechtbank. Dit terwijl zij later mogelijk wel gebruik maken van een informele rechtsingang[3], bijvoorbeeld door een brief aan de rechter te schrijven.

Veel kinderen geven aan het spannend te vinden om te vertellen wat zij echt denken en voelen rondom de scheiding en ten aanzien van hun ouders. Zij kunnen daarbij ook niet altijd overzien wat hun woorden soms toch voor impact hebben. Deze last zou ook niet bij kinderen hoeven te liggen. Een meisje van 15 die haar stem had afgegeven richting een coach en een brief had geschreven naar de rechtbank vertelde 5 jaar later dat haar nooit is uitgelegd wat er met de brief is gedaan, dat er geen steun was om haar emoties van toen in perspectief te plaatsen, dat er geen uitleg is gegeven wat de inhoud van de brief voor betekenis kon hebben binnen de zitting en dat geen terugkoppeling is gegeven van wat er in de zitting heeft plaatsgevonden. Dit toont aan hoe we met alle goede bedoelingen kinderen onbewust kunnen opzadelen met schuldgevoelens. Zij ervaren immers de gevolgen van een uitspraak in de praktijk en hun stem kan daarop van invloed zijn geweest. Hun recht op informatie en uitleg (artikel 17 IVRK) zou veel stringenter mogen worden ingevuld als ook dat we kinderen bescherming bieden naast het luisteren naar hun stem.

Denk nog eens verder aan de problematiek van ouderonthechting, waarbij een kind subtiel wordt opgezet om één van de ouders van zich af te duwen. Wanneer deze kinderen hun stem afgeven en we deze stem letterlijk volgen, alsmede niet doorzien wat hier speelt, kunnen de gevolgen zeer schrijnend zijn met verlies van contact met één ouder. Het vindt in de praktijk al plaats dat 1 op de 5 kinderen het contact met een uitwonende ouder verliest.
Voor kinderen is het belangrijk om veilig, vertrouwd en gelukkig te kunnen opgroeien, met beide ouders om zich heen. In de literatuur is gedocumenteerd wat de lange termijn effecten zijn voor kinderen die in een loyaliteitsconflict komen door een scheiding. Zo toont onderzoek aan dat de stress van het verlies van een ouder leidt tot minder goed presteren op school. Deze minder goede schoolresultaten kunnen leiden tot een zwakkere positie op de arbeidsmarkt. De angst en boosheid die kinderen ervaren als gevolg van het loyaliteitsconflict, blijven ook op volwassen leeftijd een probleem: boosheidbeheersing en manipulatief gedrag kan daarvan het gevolg zijn. Volwassen kinderen die hun ouder missen door een scheiding, rapporteren een hogere mate van depressie en een lager zelfbeeld. Zij voelen zich schuldig over het gedrag dat zij als kind hebben vertoond, wanneer zij, als ze in een loyaliteitsconflict komen, en zich daardoor onveilig voelen, de kant kiezen van bijvoorbeeld één ouder en ervaren dat zij de andere boos moesten afwijzen. Hun coping mechanismen zijn onvoldoende ontwikkeld, dit leidt tot een hogere mate van angst of psychosomatische problemen. Volwassen kinderen die in een loyaliteitsconflict zijn beland door de scheiding hebben in hogere mate een beschadigd zelfbeeld.

Er rust op ons als maatschappij zodoende een plicht om wanneer we kinderen ondersteunen dit te laten plaatsvinden vanuit getrainde professionals met kennis en kunde op de eerder genoemde gebieden en kinderen niet verantwoordelijk te maken voor hun stem.

Door de versnippering in de sector, vanwege het feit dat praten met kinderen om expertise vraagt als ook de mogelijkheden voor kinderen om hun stem te kunnen laten doorklinken beperkt zijn in ons land, is in 2015 de rol van de Kindbehartiger ontwikkeld voor kinderen in een scheidingssituatie. Hierbij is onderzoek gedaan binnen Nederland en is gekeken naar het buitenland, zoals naar het Australische- en Engelse model van het Familierecht. De rol van de Child Representatieve in Australië en de rol van de Guardian ad Litem in Engeland hebben als inspiratiebron gediend om tot de rol van de Kindbehartiger te komen, waarbij de rol eerst een jaar in de praktijk is getoetst (2014 tot 2015). Inmiddels kent Nederland circa 85 Kindbehartigers verspreid over Nederland. Allen zijn opgeleid om de rol te kunnen vervullen en blijven zich ontwikkelen om verder te kunnen specialiseren. Een post HBO opleiding is momenteel in de maak om de rol verder te kunnen laten professionaliseren vooral in het belang van kinderen.

Over de Kindbehartiger
De Kindbehartiger treedt op als belangenbehartiger van kinderen in een scheidingssituatie en heeft als doel om kinderen met een vertrouwd en veilig gevoel verder te laten gaan na de scheiding.
De taak van de Kindbehartiger is om goed te luisteren naar kinderen en hetgeen kinderen zeggen en bedoelen op passende wijze te interpreteren (mede ingegeven door de context waar binnen het kind zich beweegt) en (middels verslaglegging en advisering) terug te koppelen richting hun ouders, verzorgers, overige belanghebbenden en waar nodig het juridisch speelveld.
De Kindbehartiger ondersteunt kinderen en hun ouders zowel tijdens als na een scheidingsituatie. De Kindbehartiger voert ten aanzien van de ondersteuning de regie vanuit de positie van het kind en werkt vanuit het 
VN Verdrag inzake de Rechten van het Kind. De Kindbehartiger zorgt er voor dat de stem van ieder kind gehoord wordt en een plek krijgt binnen het scheidingsproces. In lijn met de artikelen 9 en 12 van het VN Verdrag inzake de Rechten van het Kind alsmede artikel 809 Burgerlijke Rechtsvordering vervult de Kindbehartiger hierbij een onmisbare rol, het liefst zo vroeg mogelijk. Kinderparticipatie wordt middels de rol van de Kindbehartiger voorop gezet en tegelijkertijd wordt kinderen bescherming geboden ten aanzien van de kwetsbare positie waarin zij zich bevinden.
De Kindbehartiger streeft er naar om kinderen niet te betrekken in volwassen zaken en om hen waar kan buiten een juridische procedure te houden, waarbij hun stem wel een plek krijgt, geheel in lijn met de uitingen vanuit het IVRK.

De Kindbehartiger biedt tenslotte ondersteuning, waarbij een onderscheid wordt gemaakt met een behandelaar of therapeut. De rolverdeling dient zuiver te blijven. Een traject van Kindbehartiging is geen therapie of behandeling, maar kan waar nodig overvloeien in therapie doordat wordt doorverwezen naar een andere professional door de Kindbehartiger, of omgekeerd doordat wordt doorverwezen naar een Kindbehartiger. Kindbehartigers werken zodoende veel samen met anderen.

www.kindbehartiger.nl

[1] https://www.nrc.nl/nieuws/2018/07/05/kind-bij-scheiding-nog-steeds-niet-goed-af-a1608944

[2] Jaarverslag van de kinderombudsman 2014, p. 16: http://www.dekinderombudsman.nl/ul/cms/fck-uploaded/2014%20jaarverslag%20.pdf ,

[3] Spruijt & Kormos 2010, p. 146

Artikel over de bijzondere curator en Kindbehartiger

Auteurs:
Marieke Lips (Kindbehartiger, bijzondere curator, jurist familie- en jeugdrecht, docent – KidsInbetween)
Margó Spekschoor (advocaat Van Kempen c.s. Advocaten)

 


“Inschakeling bijzondere curator in Jeugdzaken ex artikel 1:250 BW (BCJZ) en de Kindbehartiger (KB)”

In de afgelopen vijf jaar is er steeds meer aandacht gekomen voor kinderen die last hebben van de scheiding van hun ouders. Er is onder andere door de ministeries van Veiligheid en Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een platform opgericht dat als doel: “Scheiden zonder schade” heeft. De werkzaamheden van dit platform hebben o.a. geresulteerd in een rapport van oud-minister Rouvoet met de titel: “Scheiden en de kinderen dan”. Dit rapport geeft concrete actiepunten voor alle professionals tijdens het gehele scheidingsproces. Een aantal van deze punten is al direct door de betrokken professionals opgepakt. Een belangrijk doel is dat gekeken wordt naar de positie van kinderen in het scheidingsproces, hoe hun positie te verstevigen en daarnaast te zoeken naar manieren om kinderen te beschermen tegen belasting met volwassen zaken.

Twee van de mogelijkheden om de belangen van de kinderen te behartigen in het scheidingsproces zijn de bijzondere curator in Jeugdzaken[1] en de Kindbehartiger. Beiden worden genoemd in het rapport van Rouvoet. In de praktijk blijkt dat niet iedereen het onderscheid kent tussen beide soorten professionals. Ook lijken sommige scheidingsdeskundigen te denken dat de Kindbehartiger en de bijzondere curator concurreren. Dat klopt niet. Er zijn eigenlijk slechts een paar raakvlakken, die in beginsel niet overlappen. Bij beiden is sprake van belangenbehartiging van kinderen en bij beiden is er een link met het familierecht.

Op verzoek van deskundigen op het gebied van complexe scheidingen en enkele kinderrechters hebben wij geprobeerd om een korte handleiding te geven voor het inschakelen van beide professionals. We zetten hieronder uiteen wat de rollen van beiden precies zijn en wanneer en hoe ze in te schakelen zijn. Aan de hand van een tweetal casussen laten we zien wanneer aan welke professional kan worden gedacht en welke stappen dan ondernomen moeten worden.

Over de bijzondere curator in jeugdzaken en wanneer deze ingeschakeld kan worden:

 • De bijzondere curator wordt altijd benoemd door de rechtbank op grond van artikel 1:250 Burgerlijk Wetboek (BW). In het werkproces benoeming bijzondere curatoren[2] staat wanneer een bijzondere curator benoemd kan worden:
 1. op verzoek van een belanghebbende (ouders via hun advocaat of als het kind zelf een brief schrijf aan de rechtbank en vraagt om een bijzondere curator) of ambtshalve;
 2. in aangelegenheden betreffende de verzorging en opvoeding van de minderjarige dan wel het vermogen van de minderjarige;
 3. bij strijd tussen belangen van de minderjarige en de belangen van de met het gezag belaste ouder(s) dan wel van de voogd(en);
 4. indien de rechter dit in het belang van de minderjarige noodzakelijk acht in aanmerking genomen de aard van de belangenstrijd;
 5. met het doel de minderjarige te vertegenwoordigen zowel in als buiten rechte.
 • Bij de benoeming krijgt de bijzondere curator een taakomschrijving mee. De bijzondere curator moet vervolgens binnen een bepaalde termijn een advies geven aan de rechtbank. Belangrijk voor de bijzondere curator, maar ook voor de advocaat die hem/haar in wil schakelen, is het formuleren van een zo concreet mogelijke opdracht. Wat moet er onderzocht worden? Welke vragen moeten worden beantwoord?
 • De bijzondere curator heeft geen hulpverlenende rol, maar is gericht op het adviseren van de rechtbank. Voor nog meer informatie hierover, zie de website: bcjz.nl
 • Door de benoeming door de rechtbank is er geen toestemming van gezaghebbende ouders nodig om met het kind te spreken.
 • De bijzondere curator onderzoekt vanuit de vraagstelling van de rechtbank wat er in het belang van het kind moet gebeuren. Hij/zij spreekt met het kind, met de ouders en met (eerder) betrokken professionals, waarna een advies wordt gegeven.
 • De bijzondere curator is altijd bij de zitting aanwezig, kan uitleg geven over de taakomschrijving en het advies, waarna de rechter een uitspraak doet.
 • De bijzondere curator kan zich uitspreken over de noodzaak van kinderbeschermingsmaatregelen. Hij/zij kan bijvoorbeeld een OTS adviseren, nader onderzoek aanraden en/of verwijzen naar hulpverlening.
 • Nadat de zitting is geweest en een uitspraak is gedaan, rondt de bijzondere curator de werkzaamheden af. Het is belangrijk om aan de bijzondere curator te vragen of deze nog bereid is om aan de kinderen uit te leggen wat de uitspraak is en wat dit voor hen betekent. Zo staat het ook in het werkproces. Daarna eindigt de taak van de bijzondere curator.
 • In geval van een hoger beroep zal een nieuwe benoeming nodig zijn.
 • De bijzondere curator wordt ook in gezet in afstammingszaken (1:212 BW), in vermogensrechtelijke zaken waar kinderen bij betrokken zijn en in zaken over kinderbeschermingsmaatregelen, als de rechter constateert dat er (mogelijk) een conflict is tussen de belang van het kind en de jeugdzorginstelling.
 • Financiering vindt plaats vanuit de Raad voor de Rechtsbijstand, door afgifte van een toevoeging. Benoeming kan op dit moment alleen als de bijzondere curator bij de Raad voor Rechtsbijstand ingeschreven staat, tenzij partijen de bijzondere curator zelf betalen of de benoeming op last van de rechtbank vanuit de Staatskas wordt betaald. Iedere rechtbank heeft zijn eigen lijst met bijzondere curatoren.
 • Vragen om een bijzondere curator buiten de lijst om kan, maar wordt niet snel toegewezen, tenzij alle betrokken partijen het over de keuze eens zijn.

Wat is de Kindbehartiger en wanneer kan deze ingeschakeld worden

 • De Kindbehartiger heeft geen wettelijke grondslag zoals de bijzondere curator heeft in 1:212 BW en 1:250 BW. Dit betekent dat er toestemming van de gezaghebbende ouders en/of het kind nodig is om met het kind te praten en begeleiding te bieden.
 • Indien een ouder geen toestemming geeft, is het mogelijk dat de rechtbank o.g.v. artikel 1:253a BW vervangende toestemming afgeeft voor het inschakelen van een Kindbehartiger. Dit is te vergelijken met de vervangende toestemming die een rechter bijvoorbeeld kan verlenen voor een vakantie of verhuizing, wanneer een gezaghebbende ouder niet instemt.
 • De Kindbehartiger biedt een traject van begeleiding/ondersteuning van het kind en de ouders, specifiek in scheidingszaken. De Kindbehartiger gaat uit van de rechten van het Kind zoals vastgelegd in het IVRK.
 • Ouders kunnen de Kindbehartiger benaderen, omdat zij in verband met een scheiding of beëindiging van een relatie willen weten wat er in het hoofd van hun kind omgaat, zicht willen krijgen op de wensen van het kind en omdat zij advies willen over welke zorgregeling passend zou zijn voor hun kind. De Kindbehartiger houdt bij de advisering rekening met de hechting en ontwikkeling van kinderen. Er wordt geen therapie of behandeling geboden.
 • Een school of een Jeugdteam/CJG/OKT kan ouders adviseren om zich tot een Kindbehartiger te wenden.
 • Een Kindbehartiger werkt ook samen met een mediator. De mediator spreekt met de ouders over alle te regelen kwesties in verband met de scheiding (ouderschapsplan, financiën). De Kindbehartiger spreekt met het kind om vervolgens input te leveren voor de te maken afspraken over de zorgverdeling. Een mediator kan kiezen voor de inzet van een Kindbehartiger als hij/zij liever niet zelf met een kind spreekt (bijvoorbeeld omdat er geen of onvoldoende deskundigheid is op het gebied van het spreken met kinderen). Soms wil een kind zelf graag een eigen vertrouwenspersoon hebben om mee te praten.
 • Ook kunnen advocaten hun cliënten erop wijzen dat inschakeling van een Kindbehartiger kan helpen om duidelijk te krijgen over de wensen van het kind en interpretatie daarvan. De Kindbehartiger kan het kind informeren over zijn/rechten en middels een verslag voor de ouders en/of de rechtbank informatie geven over de behoeften en wensen van het kind. Dit vindt plaats aan het begin van de juridische procedure, voordat er een procedure is gestart of er een zitting is geweest.
 • De Kindbehartiger is geen procespartij. Alleen met toestemming van ouders en de rechtbank kan de Kindbehartiger bij een zitting aanwezig zijn.
 • De toestemming voor de ondersteuning wordt vaak geregeld via de advocaten en schriftelijk vastgelegd. Er wordt afgestemd of ook met ouders wordt gesproken of alleen met het kind. Als de ouders daarvoor toestemming geven, kan de Kindbehartiger na een aantal gesprekken een verslag maken dat wordt gebruikt in de rechtszaak. Soms kan door inzet van een Kindbehartiger een rechtszaak worden voorkomen, omdat partijen tijdens het traject overeenstemming bereiken over de zorgregeling.
 • Er worden afspraken gemaakt over de nazorg. De Kindbehartiger kan na de zitting uitleg aan het kind geven over wat er verder gaat gebeuren.
 • Inzet van een Kindbehartiger biedt kinderen een extra mogelijkheid om van hun hoorrecht gebruik te maken (artikel 12 IVRK en 809 Rv). Kinderen kunnen praten met de rechter (afhankelijk van hun leeftijd), door de rechter een brief te sturen of middels de Kindbehartiger laten weten wat zij willen.
 • Ook benadert Jeugdbescherming regelmatig een Kindbehartiger. Dit betreft vaak zaken waarin er al veel trajecten zijn doorlopen en er een OTS is opgelegd, en er behoefte is aan meer inzicht in de wensen en behoeften van het kind. Er wordt dan vaak aan de Kindbehartiger gevraagd om als vertrouwenspersoon op te treden voor het kind en advies uit te brengen aan Jeugdbescherming. Een Kindbehartiger spreekt zich niet uit over de noodzaak van een OTS of een andere kinderbeschermingsmaatregel. Dat is niet de taak van een Kindbehartiger. Wel worden (zorg)signalen in kaart gebracht en wordt inzichtelijk gemaakt wat uit de gesprekken en begeleiding is gekomen, zodat Jeugdbescherming kan beslissen wat verder nodig is.
 • De Kindbehartiger wordt betaald door de opdrachtgever(s), op basis van een uurtarief of een maatwerkprijs voor een traject. Daarnaast is er in sommige regio’s sprake van een raamovereenkomst met de Gemeente of kan financiering via een PGB of onderaannemerschap lopen. De Kindbehartiger bekijkt met de ouders wat mogelijk is.
 • De Kindbehartiger kan zo lang betrokken blijven bij kinderen als nodig is, en in samenspraak met de ouders nazorg bieden en bekijken hoe het met de kinderen gaat.
 • Voor meer informatie: kindbehartiger.nl


Casuïstiek

Aan de hand van een tweetal casussen leggen we uit wanneer de ene dan wel de andere deskundige kan worden ingezet.

Casus Max (naam gefingeerd)
De ouders van Max (7 jaar oud) zijn twee jaar geleden uit elkaar gegaan. Zij zijn samenwonend geweest en hebben samen de erkenning en het gezag geregeld.
Er is geen ouderschapsplan opgemaakt, omdat ouders samen afspraken konden maken en met elkaar konden overleggen over Max. Max is het afgelopen jaar hangeriger geworden, lijkt moeite te hebben met de overgang tussen ouders en huilt meer.
De vader van Max heeft sinds kort een nieuwe partner.

De relatie tussen ouders is veranderd; samen overleggen lijkt moeizamer te gaan.
De sfeer tussen ouders verhardt. Zij maken steeds vaker ruzie. Omdat Max vaker huilt bij de wisseling en aangeeft buikpijn te hebben op een dag dat hij naar vader zou gaan, besluit moeder om hem thuis te houden. Dit wakkert de strijd verder aan.

Beide ouders zijn op het punt beland dat ze de rechter willen betrekken, omdat ze er samen niet uitkomen en de andere ouder hiervoor verantwoordelijk houden. Ze hebben ieder een advocaat in de arm genomen.

De advocaten van beide ouders zijn bekend met de Kindbehartiger. Zij wijzen hun cliënten op de rol van de Kindbehartiger en stellen de ouders voor om de Kindbehartiger te laten onderzoeken wat de behoeften van Max zijn en die input te gebruiken bij het maken van afspraken over de zorgregeling.

Op dit moment kan het inschakelen van Kindbehartiger passend zijn:

 • er is nog geen juridische procedure opgestart en ouders kunnen nog profiteren van hulpverlening;
 • het kind heeft behoefte aan steun;
 • het is nuttig om helder te krijgen wat Max wel en niet prettig vindt;
 • de input over de behoeften van Max kan gebruikt worden als er een procedure wordt gestart.

Via de advocaten wordt contact opgenomen met de Kindbehartiger. Als een ouder niet instemt, kan de juridische weg van 1:253a BW worden gebruikt (vervangende toestemming). Er wordt besproken dat iedere ouder individueel op intake komt.

De overeenkomst Kindbehartiger en de werkdoelen worden besproken.

Hierna worden de kindgesprekken met Max ingepland, waarbij de Kindbehartiger spelenderwijs met Max aan de slag gaat om helder te krijgen hoe hij de zorgregeling beleeft, zijn wensen en problemen te bespreken, uitleg te geven van wat er speelt tussen zijn ouders en te bekijken wat Max nodig heeft. De Kindbehartiger kijkt hierbij naar de hechting en ontwikkeling van Max, de rol van beide ouders in zijn leven, de afspraken die er lagen en geeft advies over wat Max nodig heeft, kijkend naar zijn karakter, ontwikkeling en leeftijd.

Na vier gesprekken wordt het verslag met de ouders besproken, waarna iedere ouder op het verslag mag reageren. Als ouders het eens zijn, gaat deze regeling lopen en kan er na bijvoorbeeld drie maanden geëvalueerd worden.

Het verslag met advies wordt (waaronder als ouders het niet eens zijn) bij het eerste processtuk aan de rechtbank gestuurd.

Tijdens de zitting wordt het verslag met advies van de Kindbehartiger besproken.

Er wordt afgestemd dat ouders samen met de Kindbehartiger verder willen bekijken hoe zij de afspraken rondom Max kunnen vastleggen, waarbij de rechter op een aantal punten een knoop heeft doorgehakt. De beschikking van de rechter is het uitgangspunt waarmee de Kindbehartiger verder met ouders gaat werken. De advocaten blijven aan de zijlijn betrokken.

Casus Lisa (naam gefingeerd)

Lisa is 14 jaar oud. Haar ouders zijn gescheiden toen zij 7 jaar was.

Er zijn veel conflicten geweest tijdens het huwelijk van ouders, maar ook sinds de scheiding. Lisa’s ouders spreken niet met elkaar. Er zijn al diverse rechtszaken geweest. De rechtbank heeft de ouders opgedragen om te starten met het traject Kinderen uit de Knel, maar na de eerste intake wilden beide ouders niet met Kinderen uit de Knel verder en is het traject gestrand.
Doordat ouders niet meer of beter zijn gaan communiceren, is Lisa zich verder gaan terugtrekken. Haar schoolcijfers zijn gekelderd, zij sluit zich meer af en zoekt vrienden op met wie ze kan blowen.

Lisa’s vader is sinds een jaar verhuisd, 45 kilometer verder van waar zij eerder woonden. Vroeger kon Lisa met de fiets heen en weer tussen haar ouders, maar dat is nu niet meer mogelijk.

Beide ouders hebben een nieuwe partner.

Moeder is vooral bezig met haar nieuwe partner. Moeder is vaak stappen met haar nieuwe partner en is sinds kort drugs gaan uitproberen. Moeder ligt vaak op de bank te slapen als Lisa thuis komt van school, waardoor er geen zicht is op wat Lisa na school doet.

Vader werkt veel en is vaak in het buitenland. De keren dat Lisa bij hem is, moet hij vaak nog werk afmaken of hij moet weekenden verschuiven omdat hij naar het buitenland moet.

School heeft een aantal keer een signaal afgegeven dat het niet goed gaat met Lisa.

Doordat school een zorgmelding heeft gedaan, is de Raad voor de Kinderbescherming een beschermingsonderzoek gestart, waarna een OTS is opgelegd. Ondanks de OTS en de inzet van een gezinsmanager is de situatie niet verbeterd.

Er is opnieuw strijd ontstaan tussen ouders over het gezamenlijk gezag. Vader wil het eenhoofdig gezag aanvragen over Lisa, omdat hij de thuissituatie bij moeder niet vertrouwt en wil dat Lisa volledig bij hem komt wonen. Zijn partner is vaker thuis en kan haar opvangen als hij zelf moet werken.

Moeder is het hier niet mee eens en wil dat Lisa haar hoofdverblijf bij moeder houdt en zou bij voorkeur zien dat vader geen gezag meer heeft, omdat de communicatie tussen hen voortdurend vastloopt.

Er volgt opnieuw een zitting. Tijdens de zitting stelt de rechter vast dat Lisa klem zit tussen de strijd van haar ouders en dat er sprake is van een belangenconflict tussen de belangen van Lisa en de belangen van haar met gezag belaste ouders.

Er is al een OTS opgelegd. De rechter benoemt ambtshalve een bijzondere curator in Jeugdzaken ex. artikel 1:250 BW om te onderzoeken wat in het belang van Lisa is, kijkend naar de zorgregeling, haar hoofdverblijf en eventuele andere aspecten die de belangen van Lisa raken.

Op dit moment is er sprake van een juridische procedure en is het benoemen van een bijzondere curator passend:

 • het is noodzakelijk om te onderzoeken wat in het belang van Lisa moet gebeuren en welke hulpverlening voor het gezin nog passend kan zijn;
 • er is sprake van een wezenlijk belangenconflict tussen Lisa en de met gezag belaste ouders, waarbij het van belang is dat er een onpartijdig advies komt aan de rechter.

De bijzondere curator gaat op basis van de opdracht van de rechter aan de slag om binnen een gestelde termijn advies uit te brengen. De bijzondere curator ontvangt de processtukken, het Raadsrapport en spreekt al naar gelang de reikwijdte van zijn/haar opdracht met Lisa, met ouders, met school en de gezinsmanager.

Het advies wordt aan de advocaten van ouders en de rechtbank gezonden, waarna tijdens een nieuwe zitting het advies van de bijzondere curator wordt besproken, in aanwezigheid van beide ouders, hun advocaten, de Raadsmedewerker en de bijzondere curator.

De rechter neemt het advies van de bijzondere curator over. Nadat Lisa uitleg heeft gekregen over het advies eindigt de rol van de bijzondere curator.

Er moet voor Lisa aanvullende hulpverlening (therapie) worden ingezet, omdat uit de gesprekken naar voren is gekomen dat zij met onverwerkte trauma’s kampt door de scheiding van haar ouders en zich door beide ouders verwaarloosd voelt. Haar ouders gaan een traject in met ieder een eigen hulpverlener, om te werken aan eigen taken. Moeder doorloopt therapie, leert hoe anders om te kunnen gaan met vader en moet gaan afkicken van de drugs. Vader doorloopt een traject van hulpverlening om anders om te kunnen gaan met zijn ex-partner en de aansluiting te kunnen vinden bij zijn dochter.

[1] Te onderscheiden van de bijzondere curator in afstammingskwesties (1:212 BW)

[2] https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Werkproces-benoeming-bijzondere-curator-ogv-artikel-250-boek-1-BW.pdf

Pilot Kindbehartiger Gemeente Rotterdam

Een scheiding kan een flinke impact hebben op een kind. Vanuit de Rotterdamse aanpak vechtscheidingen werkt men middels diverse acties met de sector samen aan het voorkomen, beter signaleren en duurzaam oplossen van scheidingen waarbij o.a. de belangen van het kind in het geding komen.

De Kindbehartiger treedt op als belangenbehartiger voor ieder kind in een scheidingssituatie en laat de stem van het kind horen. De Kindbehartiger helpt het kind om zijn wensen in een scheidingssituatie helder te krijgen en te vertolken naar de ouders. Een kindbehartiger treedt op in het vrijwillig kader, aan de voorkant van een juridische procedure en rondom de nazorg. Het doel is het kind met een vertrouwd en veilig gevoel verder te laten gaan na een scheiding.

In Rotterdam gaan wij starten met een pilot om de Kindbehartiger in te zetten. Om de pilot tot een succes te maken, wordt met partners samengewerkt omdat er een enorme kracht ligt in samenwerken. Als advocaat en/of mediator is men betrokken bij echtscheidingsprocedures en wordt in samenwerking de Kindbehartiger ingezet, gefinancierd vanuit de Gemeente.

Tijdens de startbijeenkomst is op 31 mei 2018 kennis gemaakt. Er is uitleg gegeven over de rol en werkwijze van de Kindbehartiger en wanneer de Kindbehartiger binnen de pilot kan worden ingezet, namelijk:

1. Via advocaten aan de voorkant van een juridische procedure waarbij de rol van de Kindbehartiger wordt uitgelegd aan de client en na afstemming met de wederpartij de Kindbehartiger vervolgens met het kind (spelenderwijs) aan de slag gaat. Dit om de beleving, wensen en kindplek ten opzichte van de ouderplek helder te krijgen. Hiervoor zet de Kindbehartigers tools en technieken in aansluiting bij de leeftijd en ontwikkeling van het kind. Het kind krijgt tevens uitleg en informatie en er vindt verslaglegging en advisering plaats.

2. Wanneer een kind op gesprek mag komen bij de rechter kan worden voorgesteld dat de Kindbehartiger het kind ondersteunt bij de voorbereiding op het gesprek, met het kind meegaat of namens het kind een stuk opstelt voor de rechter of helpt bij het opstellen van een brief aan de rechter als het kind niet op gesprek wil.

3. Wanneer zaken bij binnenkomst bij de rechtbank terug verwezen worden naar mediation en er ook ruimte is om een Kindbehartiger in te zetten voor het kind. De Kindbehartiger gaat met het kind (spelenderwijs) aan de slag. Dit om de beleving, wensen en kindplek ten opzichte van de ouderplek helder te krijgen. Hiervoor zet de Kindbehartigers tools en technieken in aansluiting bij de leeftijd en ontwikkeling van het kind. Het kind krijgt tevens uitleg en informatie en er vindt verslaglegging en advisering plaats.

De pilot loopt tot eind 2018 en gaat in juni 2018 van start.

Samen ‘ontzorgen’ in het belang van het kind

Scheidingsexpert Nederland en de Beroepsorganisatie Kindbehartiger bundelen de krachten om ouders en kinderen te kunnen ‘ontzorgen’ rondom het scheidingsproces.

Scheidingsexpert Nederland en de Beroepsorganisatie Kindbehartiger spelen hier in op het belang van samenwerken binnen de sector waarbij door te verbinden gezamenlijke deskundigheid en kwaliteit voorop kan staan. Dankzij de samenwerking kunnen ouders en kinderen sneller op de juiste plek terecht komen en krijgt iedere positie binnen het scheidingsproces volledige aandacht.

De scheidingsexperts van Scheidingsexpert Nederland adviseren en begeleiden particulieren en ondernemers bij hun (echt)scheiding op financieel, fiscaal, juridisch en emotioneel gebied. Partners kunnen rekenen op deskundig, onafhankelijk en betrouwbaar advies én begeleiding bij het uitvoeren van gemaakte afspraken. Het doel van de scheidingsexperts is om via één loket te ‘ontzorgen’ tijdens een moeilijke periode in een mensenleven en duidelijkheid te bieden voor nu en in de toekomst. Zodat er weer rust ontstaat en beide exen samen ouders kunnen blijven voor de kinderen. Zowel gehuwden, geregistreerde partners als samenwonenden worden hierin ondersteund.

De Beroepsorganisatie Kindbehartiger treedt als vereniging op als belangenbehartiger voor haar leden, de Kindbehartiger. De Kindbehartiger is er als belangenbehartiger en vertrouwenspersoon voor ieder kind in een scheidingssituatie. De Kindbehartiger treedt op door middel van een traject van ondersteuning, aan de voorkant van een juridische procedure om de positie van kinderen een plek te geven en rondom de nazorg. De Kindbehartiger werkt vanuit het IVRK (Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind), biedt psychosociale ondersteuning en zorgt er voor dat de beleving van ieder kind helder wordt alsmede vertaald wordt naar ouders/verzorgers. De Kindbehartiger werkt graag samen met instanties en professionals, zodat ouders en kinderen worden ‘ontzorgt’ binnen het proces dat zij doorlopen rondom de scheiding.

In de missie van het ‘ontzorgen’ van ouders alsmede om de positie van ieder kind te kunnen borgen hebben Scheidingsexpert Nederland en de Beroepsorganisatie Kindbehartiger elkaar gevonden. Op deze manier kunnen ouders worden bijgestaan door scheidingsexperts in het land en wordt kinderen een stem geboden via de Kindbehartiger.

Beide organisaties hechten waarde aan deskundigheid en kwaliteit en zullen elkaar hierin verder trachten te versterken door onderling kennis te delen alsmede op te trekken rondom onderwerpen die politiek of gemeentelijk beleid betreffen.

Kindbehartiger bestaat 3 jaar

“Op 20 maart bestaat de Beroepsorganisatie Kindbehartiger en de rol van de Kindbehartiger 3 jaar. Voor ons de Dag van Kindbehartiging, waarbij wij stil staan bij de afgelopen paar jaar en vooruit kijken.

Voor ons ook een dag waarop wij extra aandacht vragen voor de positie van kinderen in een scheidingssituatie, voor hun stem en hun rechten.

Op 20 maart zoomen wij nadrukkelijk in op het IVRK en de aanvullende General Comments. Op wat het belang van kinderen precies behelst in specifieke situaties. Hoe dit concreet kan worden gemaakt per situatie. Alsmede hoe wij met elkaar, als volwassenen binnen onze maatschappij, de belangen van kinderen beter kunnen borgen; kinderparticipatie voorop en daarnaast bescherming bieden voor de kwetsbare positie die kinderen tevens genieten.

Wij streven naar een kindvriendelijk systeem van scheiden. Ieder kind heeft een stem waaraan een passend belang moet worden gehecht, in lijn met de artikelen 9 en 12 van het IVRK alsmede 809 Burgerlijke Rechtsvordering.

Dat het gewenst is dat de stem van kinderen wordt meegenomen, staat buiten kijf. Dit bieden we in Nederland echter nog niet ieder kind.

Kinderen hebben een informele rechtsingang. Zij mogen hun mening geven over zaken die hen aangaan, zoals de scheidingssituatie van hun ouders. Kinderen verdienen dat niet over hun hoofden heen beslissingen worden genomen, zij verdienen bescherming om niet te worden betrokken in die zaken die op volwassen niveau spelen en bescherming dat we kinderen niet te verantwoordelijk maken voor de stem die zij afgeven.

Ieder kind zou in een scheidingssituatie in diverse stadia een eigen belangenbehartiger en vertrouwenspersoon moeten worden geboden. Dat is een recht van kinderen. Iemand die naast het kind staat, het belang van het kind concreet maakt in de desbetreffende situatie, vragen voor hen in perspectief plaatst en uitleg geeft. Het liefst zo vroeg mogelijk in het scheidingsproces. Daar staan wij als Kindbehartigers voor.

Een kindvriendelijker rechtssysteem is niet een systeem waarin we meer kinderen, ook op jongere leeftijd, gaan betrekken in volwassen zaken, maar wel een systeem waarbij op passende wijze wordt gezorgd dat de positie van ieder kind een plek krijgt en dat de beschermingsgedachte wordt ingevuld.

Aan het IVRK mag meer gewicht worden toegekend.”

Slotbijeenkomst Divorce Challenge

Sinds juli 2017 heeft het Platform Scheiden zonder Schade zich onder voorzitterschap van André Rouvoet gebogen over de gevolgen van scheidingen voor kinderen.
Voortbouwend op de eerder gehouden Divorce Challenge luidde de opdracht om met concrete actielijnen en oplossingsrichtingen te komen om schade bij kinderen als gevolg van de scheiding van hun ouders te voorkomen. Tijdens de slotbijeenkomst op 22 februari 2018 heeft André Rouvoet de bevindingen aangeboden aan de ministers Sander Dekker(Rechtsbescherming) en Hugo de Jonge(VWS). Bijdragen zijn geleverd door Prinses Laurentien van Oranje en Elke Geurts (schrijfster en columniste).

Er zijn voor de Beroepsorganisatie Kindbehartiger veel herkenningspunten naar voren gekomen omtrent de rol van de Kindbehartiger en waar het gedachtegoed voor staat. Als ook om een meer kindvriendelijke inrichting van het proces rondom scheiden te gaan inrichten waar de visie van kinderen in wordt betrokken en alle betrokken partijen/instanties/professionals in gaan samenwerken om veranderingen door te voeren.

Een prachtig betoog van prinses Laurentien waarbij zij echt is gaan staan voor wat kinderen nodig hebben van beleidsmakers, professionals en instanties en alle volwassenen om hen heen. “Denken in systemen werkt niet voor kinderen. Zij hebben een eigen steunfiguur nodig waarbij eerlijkheid, vertrouwen en veiligheid met tijd om de stem van kinderen te filteren nodig is. Van thuiskomen ineens moeten spreken in de rechtbank om je stem te uiten is een te grote stap.”

Verder is brug slaan tussen de zorg en het recht nodig, waarbij we blij zijn met de samenwerking die we als Kindbehartiger al met vele advocaten hebben.

Kijk hier voor meer informatie over de rapportage ‘scheiden, en de kinderen dan…’

 

Raad van Kinderen Beroepsorganisatie Kindbehartiger

Kinderen denken mee

In 2018 gaat de Beroepsorganisatie Kindbehartiger samenwerken met de Missing Chapter Foundation en werken met een eigen Raad van Kinderen.

Is het immers niet logisch om naar de ideeën van kinderen te luisteren over vraagstukken die hun toekomst gaan bepalen en dit ook vanuit de Beroepsorganisatie Kindbehartiger te doen? Zo treedt de organisatie niet alleen op voor de belangen van kinderen, hun positie en hun rechten, maar wordt de Beroepsorganisatie ook nog eens door kinderen zelf gedragen. “Mooier kan haast niet”, zo geeft Marieke Lips als oprichtster van de Beroepsorganisatie en ontwikkelaar van de rol van de Kindbehartiger aan. “De samenwerking met de Missing Chapter Foundation en een eigen Raad van Kinderen hebben sluit zo aan bij onze visie en missie als ook het gedachtegoed waarom de Kindbehartiger ooit is ontstaan. Wij hopen met de Raad van Kinderen de organisatie krachtiger te kunnen maken als ook verdieping te vinden in de rol van de Kindbehartiger, geheel ingegeven vanuit het perspectief van kinderen. Ook hopen we een structurele bijdrage te kunnen leveren op landelijk niveau vanuit het gedachtegoed van de Raad van Kinderen, dit zodat er meer Raden van Kinderen komen in de sector rondom scheidingen.”

Met de Raad van Kinderen gaan kinderen structureel meedenken met de Beroepsorganisatie en haar leden over strategische en maatschappelijke vraagstukken. Zo kunnen kinderen  hun stem laten doorklinken over dat wat hen raakt in de wereld om hen heen en kunnen het bestuur en de Kindbehartigers nieuwe denkrichtingen ontdekken en geïnspireerd worden door de creatieve denkkracht van kinderen. Kinderparticipatie wordt volledig voorop gezet, mede ingegeven vanuit artikel 12 IVRK: een Beroepsorganisatie Kindbehartiger voor en door kinderen.

Lees hier meer over de Raad van Kinderen en hier meer over de Missing Chapter Foundation.

Kerstreclame in 2017

De PLUS heeft een kerstreclame voor 2017 gemaakt.
Dit meisje beweegt zich heen en weer tussen haar gescheiden ouders. Wanneer haar vader met kerst alleen thuis zit, doet het meisje iets wat veel kinderen het allerliefst zouden willen.

De reclame ontroert mensen, maar er volgden ook reacties op in negatieve zin. Dit nu de reclame niet volledig de realiteit waarin wij leven zou weergeven, al zien wij als Kindbehartigers in de praktijk soms ook dat het zo wel kan gaan. Er zou ook een voorbeeld aan kunnen worden genomen hoe het ook kan wanneer er sprake is van een scheidingssituatie. Een klein gebaar, een handreiking als ouders naar elkaar, juist voor kinderen op bijzondere dagen zoals de kerst kan hen zo helpen. Zie hiervoor ook het Sinterklaas gedicht van een 13 jarige die door een Kindbenartiger is ondersteund.

Bekijk hier de reclame.